Študijný odbor 6317 M 74 obchodná akadémia – bilingválne štúdium (slovensko-anglické)

 5-ročné denné štúdium pre žiakov 8. a 9. ročníka ZŠ

 

 Prijímacia skúška

     Prijímacia skúška sa skladá z dvoch častí:

prvá časť je talentová skúška – overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu z anglického jazyka písomnou formou,

druhá časť sú testy z overenia vedomostí zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky (profilové predmety) písomnou formou.

     Rodičia žiakov 8. alebo 9. ročníka podajú prihlášku riaditeľovi ZŠ do 20. 02. 2017.

     Prijímacia skúška sa uskutoční 27. 03. 2017.

Štúdium

všeobecnovzdelávacie predmety so zvýšenou dotáciou hodín anglického jazyka v 1. ročníku (20 hodín týždenne)

         druhý cudzí jazyk: nemecký jazyk, ruský jazyk

odborné predmety: ekonomika a právo, účtovníctvo, hospodárske výpočty, štatistika, administratíva a korešpondencia, cvičná firma, tovaroznalectvo, komunikácia a svet práce, jazyková odborná príprava (vyučujú sa od 2. ročníka)

         minimálne tri odborné predmety budú vyučované bilingválne od 2. ročníka

voliteľné predmety: aplikovaná ekonómia, marketing, cvičenia z účtovníctva, makroekonómia – seminár, aplikovaná informatika – seminár, aplikovaná matematika – seminár, podnikanie v cestovnom ruchu 

možnosť vykonať prax vo firmách a odborných školách v Anglicku, Holandsku, v Českej republike

alebo v hotelových komplexoch na Cypre

Ukončenie štúdia

      5-ročné štúdium sa končí maturitnou skúškou z predmetov: slovenský jazyk a literatúra v 4. ročníku, anglický jazyk úroveň C1 v 5. ročníku, teoretická časť odbornej zložky v 5. ročníku v anglickom jazyku, praktická časť odbornej zložky v 5. ročníku v slovenskom jazyku.

Uplatnenie v praxi

Absolventi bilingválneho štúdia získajú jazykové a odborné predpoklady pre sústavné vzdelávanie a vysokoškolské štúdium na zahraničných vysokých školách na Slovensku, ako aj na vysokých školách a univerzitách v zahraničí. 

Študijný odbor pripravuje absolventov so širokým všeobecným i odborným vzdelaním ekonomického zamerania pre uplatnenie sa na európskom trhu práce, na prácu v nadnárodných spoločnostiach, medzinárodných inštitúciách, podnikoch so zahraničnou kapitálovou účasťou.

Pripravuje absolventov pre výkon obchodno-podnikateľských funkcií v oblasti organizácie a riadenia, účtovníctva, odbytu, práce a miezd, tvorby cien, zásobovania, financií, hospodárskej správy a peňažných ústavov u nás i v zahraničí.

Umožňuje absolventovi uplatniť sa pri vykonávaní ekonomických činností vo výrobných podnikoch a firmách, v obchode, v bankovníctve, poisťovníctve, daňovníctve, marketingu, v prevádzkových službách, v podnikateľskej a obchodnej činnosti, v štátnej správe a samospráve (obecné zastupiteľstvá, daňové úrady, školstvo, zdravotníctvo), v cestovných kanceláriách, hoteloch a pod. v tuzemsku i v zahraničí. 

Študijný odbor 6317 M 74 obchodná akadémia – bilingválne štúdium umožňuje absolventovi získať kvalitné odborné vzdelanie s vysokou pridanou hodnotou ovládania odborného anglického jazyka na úrovni C1 Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky. 

 
Kontakty

Obchodná akadémia

Bernolákova 2

036 37 Martin

 

043/422 18 90

043/422 35 79

office@oamt.sk

 

Zriaďovateľ

Žilinský samosprávny kraj

           logo zsk 

 

Správa o VV činnosti

dokument

Zastupovanie
Jedálny lístok
Žiacka knižka
ISIC/EURO26
Meniny
Meniny na web
Nájdete nás aj tu