Rada školy pri Obchodnej akadémii v Martine
 
Rada školy je iniciatívny a poradný samosprávny orgán, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy  a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní funkciu verejnej kontroly, posudzuje a vyjadruje sa k činnosti školy.
 
Činnosť rady školy sa riadi podľa vlastného štatútu v zmysle príslušných zákonných úprav. Funkčné obdobie rady školy je štvorročné.
 
Zloženie rady školy
 
Zástupcovia v RŠ Meno a priezvisko, titul Funkcia

Zvolení zástupcovia pedagogických Mgr. Martina DUDEKOVÁ podpredseda
zamestnancov školy Ing. Zuzana ŠTEFÁNEKOVÁ člen
Zvolený nepedagogický zamest. školy Katarína CALÍKOVÁ zapisovateľka
Zvolení zástupcovia rodičov ThDr. Marián KRIVUŠ predseda
  MUDr. Milan GRÓFIK člen
  Ing. Lenka SKALICKÁ člen
Zvolený zástupca žiakov Lukáš JANIGA člen
Delegovaní zástupcovia zriaďovateľa školy Ing. Lenka MRAVCOVÁ-VANIČKOVÁ člen
  Mgr. Branislav ZACHARIDES člen
  Milan FTOREK člen
  PaedDr. Tomáš ZANOVIT člen
 
Nájdete nás aj tu

instagram fb

Kontakty

Obchodná akadémia

Bernolákova 2

036 37 Martin

 

043/422 18 90

043/422 35 79

office@oamt.sk

 

Zriaďovateľ

   logo zsk 

 

Správa o VV činnosti

dokument

Jedálny lístok
Žiacka knižka
ISIC/EURO 26

isicoa3

Meniny
Meniny na web
Dotazník spokojnosti

dotaznik