Aktuálne informácie
 

Cena Gabriely Jesenskej – Tova

Gabriela Jesenská – Tova je absolventkou našej školy v školskom roku 1967/1968. Cena sa udeľuje žiakovi 3. ročníka Obchodnej akadémie v Martine, ktorý sa zaslúžil o šírenie dobrého mena školy akýmkoľvek spôsobom, podmienkou nie je výborný prospech.

Podľa štatútu môže byť na cenu navrhnutý kandidát školou, pedagogickými zamestnancami, žiakmi, rodičmi, prípadne inými osobami.

O udeľovaní ceny rozhoduje komisia zložená z 3 členov:

  • 1 zástupca vedenia školy,
  • 1 zástupca pedagogických zamestnancov,
  • 1 zástupca žiackej školskej rady.

Cenu predstavujú úroky z vkladu.

 

Na základe návrhov triednych učiteľov a výberu komisie bola cena Gabriely Jesenskej – Tova udelená žiačke Kataríne Tkáčovej z III. D

 

  • za reprezentáciu školy na celoslovenskej súťaži Vitajte v našom regióne,
  • za tvorbu a realizáciu programu regionálneho rozvoja Chodník zdravia v spolupráci s MÚ Martin pre ZŠ,
  • za spoluprácu s poľskou partnerskou školou v meste Kalisz a za organizáciu a aktívnu účasť na podujatiach organizovaných školou,
  • za úspešnú reprezentáciu školy na športových súťažiach, najmä v orientačnom behu.

Podľa štatútu bola žiačke odovzdaná odmena vo výške EUR 35,-- na slávnostnom zhromaždení školy pri príležitosti ukončenia školského roka 2013/2014.

 

Martin 27. jún 2014

 

                                                                                                             Ing. Elena Siráňová

                                                                                                                 riaditeľka školy

 

Oznam pre stravníkov vo výdajnej školskej jedálni

Od 01. 05. 2014 je zmenené číslo účtu na úhradu za stravné lístky. Nové číslo účtu je 7000479949/8180. Do správy pre prijímateľa uveďte meno žiaka a triedu.

 
vieden2013

 

Jarné potulky po očarujúcej Viedni                                                                                       

 
rozlucka2014

 

Slávnostná rozlúčka so štvrtákmi                                                                                       

 

Návšteva guvernéra Národnej banky Slovenska na našej škole

guverner0

Dňa 9. apríla 2014 sme privítali na pôde našej školy vzácneho hosťa, doc. Ing. Jozefa Makúcha, PhD., guvernéra Národnej banky Slovenska. Pán guvernér počas svojej návštevy Martina začlenil do svojho programu stretnutie s učiteľmi a žiakmi 3. a 4. ročníka. 

Celý článok...

 

Nielen v škole sa dá vzdelávať...

nbs2

Dňa 10. 03. 2014 sa žiaci III. ročníka Obchodnej akadémie v Martine z predmetu EKP zúčastnili odbornej exkurzie do hlavného mesta. V Bratislave navštívili Burzu cenných papierov a Národnú banku Slovenska - vrcholovú inštitúciu bánk na Slovensku. 

Celý článok...

 
Zriaďovateľ

Žilinský samosprávny kraj
Žiacka knižka
Jedálny lístok
ISIC/EURO26
Meniny
Meniny na web