Praktická časť odbornej zložky

Praktická časť odbornej zložky overuje úroveň osvojených zručností žiakov a ich schopnosť aplikovať teoretické poznatky pri riešení konkrétnych praktických úloh komplexného charakteru. PČOZ je integráciou predmetov uvedených v učebnom pláne v časti
praktická príprava
. (študijný odbor: obchodná akadémia, študijný odbor: služby v cestovnom ruchu)

Žiak si môže zvoliť formu praktickej časti odbornej zložky v zmysle Vyhlášky č. 318/2008 o ukončovaní štúdia na stredných školách a v zmysle interných predpisov školy. Žiak môže vykonať praktickú časť odbornej zložky jednou z týchto foriem:

Praktická realizácia a predvedenie komplexnej úlohy:

Praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky formou praktickej realizácie a predvedenia komplexnej úlohy v celkovom trvaní 8 hodín (480 minút) je rozdelená do dvoch dní a obsahuje učivo nasledovných predmetov:

1. deň: súvislý príklad účtovania v podvojnom účtovníctve a vypracovanie zadania v cudzom jazyku (240 minút),

2. deň: Hospodárska korešpondencia, Aplikovaná informatika, súvislý príklad účtovania v programe Omega (240minút).

Obhajoba vlastného projektu

Komplexná odborná práca alebo projekt sa rieši počas štúdia individuálne. Práca je obsahovo zameraná podľa odboru  túdia a potrieb praxe.

Praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky vykonaná formou obhajoby vlastného projektu v celkovom trvaní 30 minút sa skladá z dvoch častí: prezentácia vlastného projektu a obhajoba vlastného projektu.

Hodnotí sa najmä odborná úroveň projektu a v rámci nej poznatky z predmetov ekonomika a právo, účtovníctvo, cvičná
firma, hospodárska korešpondencia, štatistika, aplikovaná informatika, jazyková odborná príprava, prípadne z voliteľných predmetov, ak súvisia s témou. Zároveň sa hodnotí grafická úroveň projektu, odborná terminológia a použitá odborná literatúra. Vyučujúci jazykovej odbornej prípravy hodnotí aj vypracovanie abstraktu projektu v cudzom jazyku. V deň
konania PČOZ MS sa hodnotí aj úroveň prezentácie projektu a obhajoby, v rámci ktorej sa zohľadní schopnosť žiaka pohotovo reagovať na otázky členov predmetovej maturitnej komisie.

Obhajoba úspešných súťažných prác

Obhajoba úspešnej odbornej práce, ktorá sa umiestnila na 1. – 3. mieste v krajskom kole alebo na 1. – 5. mieste v celoštátnom kole súťaže žiakov stredných škôl v SR, registrovanej Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR (napr. SOČ, individuálne súťaže v rámci projektu aplikovaná ekonómia) a na 1. – 5. postupovom mieste v regionálnom kole súťaže Mladý účtovník (s postupom do celoštátneho kola), resp. úspešnosť v regionálnom kole súťaže Mladý účtovník 90 % z maximálneho počtu dosiahnutého počtu bodov.

 
Kontakty

Obchodná akadémia

Bernolákova 2

036 37 Martin

 

043/422 18 90

043/422 35 79

office@oamt.sk

 

Zriaďovateľ

Žilinský samosprávny kraj

           logo zsk 

 

Správa o VV činnosti

dokument

Zastupovanie
Jedálny lístok
Žiacka knižka
ISIC/EURO 26

isicoa3

Meniny
Meniny na web
Nájdete nás aj tu
Dotazník spokojnosti

dotaznik