Maturitná skúška
  Ukončovanie výchovy a vzdelávania maturitnou skúškou upravuje:
  •  Zákon č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov šiesta časť § 72 - § 93,
  •  Vyhláška MŠ SR č. 318/2008 o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov,
  •  Pedagogicko-organizačné pokyny MŠVVaŠ SR.
 Maturitnú skúšku tvoria štyri predmety:
  •  slovenský jazyk a literatúra,
  •  cudzí jazyk (anglický jazyk alebo nemecký jazyk),
  •  teoretická časť odbornej zložky,
  •  praktická časť odbornej zložky.
Žiak môže dobrovoľne konať maturitnú skúšku (MS) aj z ďalších predmetov, ktoré sú uvedené v učebnom pláne školy a v ktorých sa vzdelával. Vykonaním dobrovoľnej MS sa rozumie aj absolvovanie len externej časti (EČ) maturitnej skúšky alebo len internej časti (IČ) maturitnej skúšky (PFIČ aj ÚFIČ).
 
Maturitná skúška zo všetkých maturitných predmetov, okrem cudzích jazykov, sa vykonáva na jednej úrovni.
 
Externú časť (EČ) a písomnú formu internej časti (PFIČ) maturitnej skúšky môže žiak vykonať iba z jedného cudzieho jazyka, ktorý si žiak určí pri prihlasovaní na maturitnú skúšku.
 
Maturitnú skúšku z cudzieho jazyka vykoná žiak strednej odbornej školy na úrovni B1 alebo B2 jazykovej náročnosti Spoločného európskeho referenčného rámca.
 
Žiak strednej odbornej školy si môže druhý cudzí jazyk voliť iba ako dobrovoľný predmet, vykoná iba ústnu formu internej časti (ÚFIČ) maturitnej skúšky na úrovni B1 alebo B2 podľa vlastného výberu.
 
 
Predmety slovenský jazyk a literatúra a cudzí jazyk majú externú časť maturitnej skúšky, písomnú formu internej časti a ústnu časť internej časti maturitnrj skúšky.
 
Externú časť maturitnej skúšky tvorí písomný test, ktorý zadáva a vyhodnocuje Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM). EČ MS sa vykonáva v rovnakom čase na celom území SR. Dozor pri vykonávaní EČ MS a oprave testov vykonáva pedagogický zamestnanec, ktorý nie je zamestnancom školy, na ktorej sa EČ MS koná.
 
Písomná forma internej časti je písomný test, ktorý zadáva Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania. PFIČ MS sa vykonáva v rovnakom čase na celom území SR.
 
Súčasťou internej časti maturitnej skúšky je aj teoretická časť odbornej zložky (TČOZ) a praktická časť odbornej zložky (PČOZ).
 
Teoretická časť odbornej zložky je celoodborová, komplexná, nie predmetová a jej cieľom je overiť úroveň teoretických vedomostí a poznatkov. Pri ústnej forme internej časti maturitnej skúšky z predmetu TČOZ sú maturitné témy integráciou predmetov uvedených v učebnom pláne v časti teoretické vzdelanie.
 
Praktická časť odbornej zložky overuje úroveň osvojených zručností žiakov a ich schopnosť aplikovať teoretické poznatky pri riešení konkrétnych praktických úloh komplexného charakteru. PČOZ je integráciou predmetov uvedených v učebnom pláne v časti praktická príprava.
 
Žiak si môže zvoliť formu praktickej časti odbornej zložky v zmysle Vyhlášky č. 318/2008 o ukončovaní štúdia na stredných školách a v zmysle interných predpisov školy.
 
 
Kontakty

Obchodná akadémia

Bernolákova 2

036 37 Martin

 

043/422 18 90

043/422 35 79

office@oamt.sk

 

Zriaďovateľ

Žilinský samosprávny kraj

           logo zsk 

 

Správa o VV činnosti

dokument

Zastupovanie
Jedálny lístok
Žiacka knižka
ISIC/EURO 26

isicoa3

Meniny
Meniny na web
Nájdete nás aj tu