6355 M služby v cestovnom ruchu

 

Dĺžka štúdia: 4 roky
Forma výchovy a vzdelávania: denné štúdium pre absolventov základnej školy
Poskytnutý stupeň vzdelania: úplné stredné odborné vzdelanie
vyššie sekundárne
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk
Nevyhnutné vstupné požiadavky na štúdium: nižšie stredné vzdelanie a splnenie podmienok prijímacieho konania
Spôsob ukončenia štúdia: maturitná skúška
Doklad o získanom stupni vzdelania: vysvedčenie o maturitnej skúške a dodatok k vysvedčeniu
Možnosti pracovného uplatnenia absolventa:
  • samostatní zamestnanci v oblasti organizácie a riadenia cestovného ruchu
  • zamestnanci v oblasti poskytovania služieb cestovného ruchu, v cestovných kanceláriách, agentúrach, ubytovacích a stravovacích zariadeniach, rekreačných a kúpeľných zariadeniach
  • zamestnanci turistických informačných centier, marketingu cestovného ruchu, sprievodcovia cestovného ruchu, zamestnanci v oblasti štátnej správy a samosprávy pre rozvoj regionálneho cestovného ruchu
  • výkonný pracovník, manažér strednej úrovne alebo po absolvovaní praxe v zmysle živnostenského zákona ako súkromní podnikatelia v oblasti poskytovania služieb cestovného ruchu
Možnosti ďalšieho štúdia:
  • pomaturitné štúdium
  • študijné programy prvého alebo druhého stupňa vysokoškolského štúdia alebo ďalšie vzdelávacie programy zamerané na rozšírenie kvalifikácie, jej zmenu alebo zvýšenie

 

 

 
Kontakty

Obchodná akadémia

Bernolákova 2

036 37 Martin

 

043/422 18 90

043/422 35 79

office@oamt.sk

 

Zriaďovateľ

Žilinský samosprávny kraj

           logo zsk 

 

Správa o VV činnosti

dokument

Zastupovanie
Jedálny lístok
Žiacka knižka
ISIC/EURO 26

isicoa3

Meniny
Meniny na web
Nájdete nás aj tu
Dotazník spokojnosti

dotaznik